Policys

Integritetspolicy

 1. Inledning
Magnusson och Freij AB värderar din personliga integritet högt och strävar efter en hög nivå av dataskydd. Du ska alltid känna dig trygg när du anförtrott oss dina personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in och i vilket syfte vi använder dessa. Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy, du finner den senaste versionen av policyn på denna sida.
 

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Magnusson Och Freij AB Org. nummer: 556068-6940 Argongatan 12, 431 53 Mölndal.
Kontaktuppgifter till oss mail: info@magnusson-freij.se telefon: 031-7096200
 

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig
Vi kan komma att samla in flera olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår e-handel och hemsida, beställer våra produkter eller blir upplagd som kund.
Exempel på uppgifter som vi samlar in om dig:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Organisationsnummer (alternativt personnummer om du är egenföretagare)
 • Betalsätt
 • Order- och betalningshistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och produktspecifikation
 • Kundnummer
 • Användningshistorik
 • Tekniska uppgifter om vilken enhet du använder vid ditt webbesök
 • IP-adress
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. uppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)
   

4. Personuppgifter som används och samlas in från samarbetspartners

De uppgifter som du lämnat kan också användas av samarbetspartners. Utöver personuppgifter som du lämnat så samlar vi även in uppgifter från andra källor såsom: 

Källa för insamling: Typ av uppgifter:
Klarna Din folkbokföringsadress
UC AB Kreditvärdighet
HESK Kontakt med vår kundtjänst

 

5. Användandet av dina personuppgifter – varför och hur länge vi sparar dem
Vi använder dina personuppgifter som vi har fått för olika syften som du kan läsa mer i detta avsnitt. 
Observera att om du inte vill uppge vissa personuppgifter innebär det att vi inte kan leverera delar av våra tjänster och produkter.

5.1. Lagring
Generellt sätt sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för oss för att kunna uppfylla våra gemensamma ändamål. Dina uppgifter kan också sparas under den tid som krävs för att uppfylla lagstandard till exempel bokföringslagen. Nedan förtydligar vi med exempel varför och hur länge uppgifterna lagras.
Vi kan spara dina personuppgifter upp till 8 år efter din senaste beställning om inget annat uppges. Kom ihåg att du alltid har dina rättigheter kring personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss och ändra eller ta bort dina uppgifter om så önskas. (Se mer om detta under punkt 7).

5.1.1. Hantering av din order på olika sätt, exempelvis:

 • Levererar din order 
 • Kundtjänstärende
 • Betalning 

Lagringstid: 8 år om du inte har ett kundkonto. Däremot om du har ett kundkonto så sparas personuppgifter knutna till kundnummer till dess att du avslutar ditt kundkonto.
Rättslig grund som stödjer vår behandling: Köp och leveransvillkoren du accepterat vid orderläggning. https://www.magnusson-freij.se/om-oss/kop-och-leveransvillkor 

5.1.2. Marknadsföring kring våra produkter och tjänster, exempelvis:

 • Visar relevanta produktrekommendationer eller liknande.
 • Förenkla din användning
 • Erbjudanden via bl.a. mail
 • Generella kampanjer eller inbjudningar till event

Lagringstid: 3 år sedan du senast varit aktiv hos oss.

Rättslig grund som stödjer vår behandling: Vårt berättigade intresse att marknadsföra oss samt våra produkter och tjänster.
5.1.3. Genomföra och administrera deltagande i tävlingar och event, exempelvis:

 • Kommunikation kring deltagandet i våra utlottningar, tävlingar eller event och vid eventuell vinst.
 • Vi kan komma att kontakta dig innan och efter ett event. 

Lagringstid: 1 år efter deltagande i tävlingar och event.
Rättslig grund som stödjer vår behandling: Vårt berättigade intresse att kunna administrera, utföra och utvärdera tävlingar och event.

5.1.4. För att kunna hantera kundtjänstärenden, exempelvis:

 • Kommunikation kring din order
 • Besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller via annan kanal.
 • Vid utredning av din feedback, supportärenden, returer och reklamationer.

Lagringstid: 2 år efter att ärendet är avslutat.

Rättslig grund som stödjer vår behandling: För ditt och vårt berättigade intresse av att kunna hantera och administrera ditt kundtjänstärende så effektivt som möjligt.

5.1.5. För att kunna hantera och uppfylla krav i rättsliga förpliktelser, exempelvis:

 • Vi behov kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att utföra rättsliga förpliktelser, utifrån krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Vi kan i dessa fall behöva ta fram kommunikation eller specifik information om dig vid exempelvis produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt exempelvis penningtvättslagen eller bokföringslagen.

Lagringstid: beroende på rättsliga krav.

Rättslig grund som stödjer vår behandling: För att kunna uppfylla rättsliga krav.
5.1.6. För att ha möjlighet att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system, exempelvis: 

 • Mer kundanpassat och användaranpassat webbgränssnitt och erbjudanden
 • Förbättra och utveckla exempelvis våra leveranser eller vårt sortiment.
 • Genomförande av kund- och marknadsundersökningar.

Lagringstid: 8 år.
Rättslig grund som stödjer vår behandling: Vårt berättigade intresse av att utvärdera och analysera våra produkter och tjänster.

6. Utlämnande av dina personuppgifter till andra företag 
Vi kommer behöva lämna ut några av dina uppgifter till andra företag (exempelvis tredje part) som vi samarbetar med och som utför tjänster åt oss. Det kan vara t.ex. webbutvecklingspartners såsom e-handelsplattformen Litium. Dessa samarbetspartners är personuppgiftsbiträden till oss och hanterar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden. Förutom dessa kan vi också behöva lämna ut några av dina uppgifter till andra företag som är självständigt ansvariga för sin behandling av dina uppgifter t.ex. logistikpartners såsom PostNord eller Bring.
Vi kan även dela med oss av dina personuppgifter till våra samarbetspartners och leverantörer enligt följande exempel: 

 • Google som analyserar din användning av vår e-handel i syfte att förbättra funktionaliteten på hemsidan samt ge dig relevant marknadsföring
 • Facebook för att ge dig relevant marknadsföring
 • Annan tredje part som vi använder för att ge dig anpassad marknadsföring genom digitala kanaler
 • Externa partners som hjälper oss att administrera vår marknadsföring och e-handel. 

Om du vill ha ytterligare information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under punkt 2.

6.1. Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EES 
Leverantörer som vi använder oss av kan komma att överföra personuppgifter utanför EU/EES. Detta görs om det finns stöd för överföringen enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Det innebär att överföringen kan grundas på exempelvis EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler med kompletterande säkerhetsåtgärder. Ifall du önskar att få ytterligare information om hur dina uppgifter behandlas utanför EU/EES är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy

7. Kom ihåg dina rättigheter
Du har flertalet olika rättigheter när vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Dina rättigheter är följande:

 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Vilket innebär att om du har lämnat ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du återkalla ditt samtycke (hela eller delar av det).
 • Du har rätt till dataportabilitet. Du har alltså rätt att under vissa omständigheter få ut dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett allmänt använt, strukturerat och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • Du har rätt att klaga. Du har också rätt att framföra ditt missnöje på vår behandling av dina personuppgifter till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten, www.IMY.se.
 • Rätt till rättelse och invändning mot behandling Du har också full rätt att utan obefogat dröjsmål få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade eller kompletterande. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Däremot om vi kan uppvisa att våra rättsliga intressen för behandlingen väger tyngre än dina intressen och rättigheter kan vi komma att fortsätta vår behandling trots din invändning.
 • Du har rätt till att när som helst begära ut alla personuppgifter vi har sparat om dig.
 • Du har rätt att neka till lagring av personuppgifter. Vi behandlar då inte dina uppgifter såvida det inte är på grund av rättsliga anspråk.

7.1. Tillvägagångssätt för att nyttja dina rättigheter

Om du vill ha mer information kring dina rättigheter eller om du vill nyttja dina rättigheter är du välkommen att skicka ett mail till: info@magnusson-freij.se med ditt ärende.

Kvalitetspolicy

 • Vi ska ha tydliga överenskommelser med våra kunder.
 • Kvalitetstänkandet ska alltid genomsyra vårt handlande.
 • Vi ska leverera rätt i rätt tid.
 • Kunden ska kunna lita på lämnade besked.
 • Vi ska vara tillgängliga, lätta att nå.
 • Vi ska ställa motsvarande krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva.
 • Vi ska ta tillvara medarbetarnas engagemang och kunskap.
 • Vi ska genom ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder uppnå optimal nytta för våra intressenter.
 • Vi ska följa lagar, förordningar och andra bindande krav som påverkar vår verksamhet och sträva efter en öppen dialog med myndigheter och andra intressenter.
 • Kvalitetspolicyn ska utgöra ett ramverk för våra verksamhetsmål.

 

Miljöpolicy

 • Vi ska genom medveten inköpspolitik och påtryckningar på våra leverantörer kontinuerligt öka andelen miljömärkta produkter i vårt sortiment.
   
 • Tillämpningen av substitutionsprincipen ska ske löpande vilket innebär att vi byter ut varor i vårt sortiment så snart det finns ett mer miljöanpassat alternativ med lika eller bättre egenskaper.
   
 • Vid all försäljning och marknadsföring ska miljömärkta produkter exponeras med större eftertryck än icke miljömärkta alternativ för att underlätta kundens val av miljömärkta varor.
   
 • Planering av våra leveransturer ska ske så att onödig körning undviks.
   
 • Vi ska följa lagar, förordningar och andra bindande krav som påverkar vår verksamhet och sträva efter en öppen dialog med myndigheter och andra intressenter i miljöfrågor
   
 • Vi ska genom ständig förbättring uppnå optimal kundnytta genom att ge information och vägledning om produkternas funktion i kombination med bra miljöval.
   
 • Vår miljöpolicy innebär att vi åtar oss att skydda miljön inklusive förebyggande av förorening och andra åtaganden som är relevanta för oss.
   
 • Miljöpolicyn ska utgöra ett ramverk för våra verksamhetsmål

 

Policy för arbetsmiljö-, hälsa och säkerhetpolicy

 • Vi åtar oss genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.
 • Vi ska erbjuda varje anställd en arbetsplats som till fullo överensstämmer med gällande arbetsmiljölagar och tillhörande föreskrifter.
 • Vi ska engagera vår medarbetare i vårt arbete med riskhantering.
 • Vi ska fortlöpande undersöka arbetsmiljöriskerna i vår verksamhet och vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder.
 • Vi ska utreda eventuella arbetsskador och ha ett aktivt rehabiliteringsarbete.
 • Vi ska aktivt arbeta för att motverka all form av kränkande särbehandling.
 • Personalen på Magnusson och Freij omfattas av 2 kollektivavtal. Lager- och e-handelsavtalet (Svensk handel och Handels) samt Tjänstemannaavtalet (Svensk Handel och Unionen).

 

Etikpolicy

Vi anser att en etisk affärsverksamhet är lika viktig som en miljöanpassad och ekonomisk hållbar verksamhet.
Vår etikpolicy innehåller inslag som även beskrivits i andra policyuttalanden.
I vårt agerande ska vi:

 • behandla alla lika
 • ej gynna någon form av verksamhet som använder sig av oetiska arbetsmetoder eller organiserad brottslighet
 • försöka, i den mån det finns tillgång, sälja och köpa miljöanpassade och rättviseproducerade produkter.
 • visa respekt för alla människors lika värde och åsikter
 • visa respekt för mänsklig värdighet i våra produkter, marknadsföring och reklam
 • främja långsiktigt stabila leverantörsrelationer
 • visa varandra respekt och ta hänsyn till varje individs åsikter
 • alltid arbeta för att utveckla och förbättra arbetssituationen inom företaget
 • lyssna och försöka förstå varandra
 • inte nedvärdera eller avvisa någon medarbetare på grund av deras åsikt
 • inte utföra diskriminering gentemot någon på grund av t ex härkomst, åsikter, ålder, religion eller kön
 • uppmuntra och stötta i att vidareutveckla relevant kunskap och kompetens
 • gå in i förhandlingar vid konflikter med en öppen inställning
 • Vi arbetar aktivt med anti-korruption i enlighet med FN:s konvention mot korruption. Detta innebär att vi regelbundet pratar om hur vi ska hantera eventuella mutor och oegentliga erbjudanden som kan komma från intressenter eller liknande. För våra anställda och beslutsfattare innebär det att vi inte tar emot eller erbjuder någon form av gåvor som inte har ett syfte eller som inte är förenliga med vår verksamhet. 

 

I vår etikpolicy ingår även att följa ILO:s kärnkonventioner samt att följa FN:s barnkonvention med särskild hänsyn till artikel 32. Samt att följa FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna.
 
ILO:s kärnkonventioner
Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön
Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Nr 138: Minimiålder för arbete
Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete
 
FN:s barnkonvention artikel 32
Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa.
 
Ovanstående konventioner är särskilt viktiga i kontakter med våra leverantörer.
I vår leverantörsbedömning skall det regelbundet stämmas av att samtliga företagets leverantörer uppfyller dessa krav från Magnusson och Freijs.