Policys

Etikpolicy


Vi anser att en etisk affärsverksamhet är lika viktig som en miljöanpassad och ekonomisk hållbar verksamhet.
Vår etikpolicy innehåller inslag som även beskrivits i andra policyuttalanden.
 
I vårt agerande ska vi:

 • behandla alla lika
 • ej gynna någon form av verksamhet som använder sig av oetiska arbetsmetoder eller organiserad brottslighet
 • försöka, i den mån det finns tillgång, sälja och köpa miljöanpassade och rättviseproducerade produkter.
 • visa respekt för alla människors lika värde och åsikter
 • visa respekt för mänsklig värdighet i våra produkter, marknadsföring och reklam
 • främja långsiktigt stabila leverantörsrelationer
 • visa varandra respekt och ta hänsyn till varje individs åsikter
 • alltid arbeta för att utveckla och förbättra arbetssituationen inom företaget
 • lyssna och försöka förstå varandra
 • inte nedvärdera eller avvisa någon medarbetare på grund av deras åsikt
 • inte utföra diskriminering gentemot någon på grund av t ex härkomst, åsikter, ålder, religion eller kön
 • uppmuntra och stötta i att vidareutveckla relevant kunskap och kompetens
 • gå in i förhandlingar vid konflikter med en öppen inställning
 • Vi arbetar aktivt med anti-korruption i enlighet med FN:s konvention mot korruption. Detta innebär att vi regelbundet pratar om hur vi ska hantera eventuella mutor och oegentliga erbjudanden som kan komma från intressenter eller liknande. För våra anställda och beslutsfattare innebär det att vi inte tar emot eller erbjuder någon form av gåvor som inte har ett syfte eller som inte är förenliga med vår verksamhet. 

 

I vår etikpolicy ingår även att följa ILO:s kärnkonventioner samt att följa FN:s barnkonvention med särskild hänsyn till artikel 32. Samt att följa FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna.
 
ILO:s kärnkonventioner
Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön
Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
Nr 138: Minimiålder för arbete
Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete
 
FN:s barnkonvention artikel 32
Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets hälsa.
 
Ovanstående konventioner är särskilt viktiga i kontakter med våra leverantörer.
I vår leverantörsbedömning skall det regelbundet stämmas av att samtliga företagets leverantörer uppfyller dessa krav från Magnusson och Freijs.

 

Integritetspolicy

Syfte
Magnusson och Freij AB värderar din personliga integritet högt och strävar efter en hög nivå av dataskydd. Du ska alltid känna dig trygg när du anförtrott oss dina personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver vilka uppgifter vi samlar in och i vilket syfte vi använder dessa.

Bakgrund
Dina personuppgifter behandlas endast i syfte att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vi vidarebefordrar eller säljer aldrig informationen för marknadsföringsmaterial. Uppgifter som tillhandahålls till tredje part är endast i syfte för att fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.

Samtycke
Från och med 25 maj 2018 behöver vi samtycke för att hantera era personuppgifter.

Ansvar
Magnusson Och Freij AB Org. nummer: 556068-6940 Argongatan 12, 431 53 Mölndal

Kategorier av uppgifter som vi behandlar
Namn
Företagsnamn
Kontaktuppgifter (tex. Adress, telefonnummer och e-post)
Betalningsuppgifter och betalningshistorik
Orderhistorik
Ip-adress

När behandlar vi personuppgifter och hur länge sparas dom? 

Ändamål Lagringstid
Vid skapandet av kundnummer Tills dess att kundrelationen upphör
Vid beställning och köp 36-månader
Leverans (innefattar även ev. Avisering) 36-månader
Hantering av garantiärenden Tills dess att garantitiden löpt ut
Kundtjänstärenden och reklamationer Tills dess att ärendet är avslutat
Deltagande i tävlingar och event Tills dess att tävlingen/eventet är avslutat
Utveckla och förbättra tjänster och produkter 36-månader
Administrera ditt konto på mina sidor Tills dess att kundrelationen upphör
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser 7-år


Om du inte har valt bort nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden via e-post.

Dina rättigheter

 • Du kan när som helst begära ut alla personuppgifter vi har sparat om dig.
 • Rätten att bli glömd, du har rätt att när som helst ta bort alla personuppgifter som vi behandlar. Undantaget uppgifter som faller under bokföringslagen.
 • Du har rätt att neka till lagring av personuppgifter. Vi behandlar då inte dina uppgifter såvida det inte är på grund av rättsliga anspråk.
 • Du kan när som helst ändra ditt samtycke och vi behandlar då inte längre dina uppgifter.
   

Säkerhet
Vi utarbetar arbetssätt och rutiner för att personuppgifterna ska hanteras säkert. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att uppfylla angivna ändamål.

 

Kvalitetspolicy

 

 • Vi ska ha tydliga överenskommelser med våra kunder.
 • Kvalitetstänkandet ska alltid genomsyra vårt handlande.
 • Vi ska leverera rätt i rätt tid.
 • Kunden ska kunna lita på lämnade besked.
 • Vi ska vara tillgängliga, lätta att nå.
 • Vi ska ställa motsvarande krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva.
 • Vi ska ta tillvara medarbetarnas engagemang och kunskap.
 • Vi ska genom ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder uppnå optimal nytta för våra intressenter.
 • Vi ska följa lagar, förordningar och andra bindande krav som påverkar vår verksamhet och sträva efter en öppen dialog med myndigheter och andra intressenter.
 • Kvalitetspolicyn ska utgöra ett ramverk för våra verksamhetsmål.

 

Miljöpolicy
 

 • Vi ska genom medveten inköpspolitik och påtryckningar på våra leverantörer kontinuerligt öka andelen miljömärkta produkter i vårt sortiment.
   
 • Tillämpningen av substitutionsprincipen ska ske löpande vilket innebär att vi byter ut varor i vårt sortiment så snart det finns ett mer miljöanpassat alternativ med lika eller bättre egenskaper.
   
 • Vid all försäljning och marknadsföring ska miljömärkta produkter exponeras med större eftertryck än icke miljömärkta alternativ för att underlätta kundens val av miljömärkta varor.
   
 • Planering av våra leveransturer ska ske så att onödig körning undviks.
   
 • Vi ska följa lagar, förordningar och andra bindande krav som påverkar vår verksamhet och sträva efter en öppen dialog med myndigheter och andra intressenter i miljöfrågor
   
 • Vi ska genom ständig förbättring uppnå optimal kundnytta genom att ge information och vägledning om produkternas funktion i kombination med bra miljöval.
   
 • Vår miljöpolicy innebär att vi åtar oss att skydda miljön inklusive förebyggande av förorening och andra åtaganden som är relevanta för oss.
   
 • Miljöpolicyn ska utgöra ett ramverk för våra verksamhetsmål

 

Policy för arbetsmiljö-, hälsa och säkerhetpolicy
 

 • Vi åtar oss genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete att tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden för att förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa.
   
 • Vi ska erbjuda varje anställd en arbetsplats som till fullo överensstämmer med gällande arbetsmiljölagar och tillhörande föreskrifter.
 • Vi ska engagera vår medarbetare i vårt arbete med riskhantering.
 • Vi ska fortlöpande undersöka arbetsmiljöriskerna i vår verksamhet och vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder.
 • Vi ska utreda eventuella arbetsskador och ha ett aktivt rehabiliteringsarbete.
   
 • Vi ska aktivt arbeta för att motverka all form av kränkande särbehandling.
   
 • Personalen på Magnusson och Freij omfattas av 2 kollektivavtal. Lager- och e-handelsavtalet (Svensk handel och Handels) samt Tjänstemannaavtalet (Svensk Handel och Unionen).